Tietosuojapolicy

Suomeksi:

Tietosuojailmoitus

Pidämme huolta, että henkilötietojasi käsitellään asianmukaisella tavalla yksityisyyttäsi kunnioittaen. Tällä sivulla kerromme tarkemmin henkilötietojen käsittelystä yrityksessämme.

Mitä tarkoituksia varten käsittelemme henkilötietojasi?

Liiketoiminnassamme käsittelemme henkilötietoja hyvin erilaisia tarkoituksia varten. Alla on kuvattuna tarpeita, joita liiketoiminnassamme syntyy erilaisten henkilötietojen käsittelylle.

Palvelutoimeksiantoihin liittyviä tietoja käsittelemme niiden hoitamista varten siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö meitä velvoittaa.

Sidosryhmien eli potentiaalisten asiakkaiden sekä tuotetoimittajiemme tietoja käsittelemme mm. seuraavia tarkoituksia varten:

Asiakasrekisterin tietoja käsittelemme asiakassuhteen hoitamista ja kehittämistä varten:

asiakassuhteeseen liittyvien tuotteiden hankintaan ja jälleenmyyntiin, uutiskirjeen lähettämiseen, toiminnastamme tiedottamiseen ja muuhun markkinointiviestintään.

Toimitilojemme turvallisuuden varmistamme erilaisilla valvontajärjestelmillä, kuten kameravalvonnalla.

Verkkosivuillamme kävijöiden tietoja käsittelemme verkkosivujemme toiminnallisuuden varmistamiseksi sekä sivuston kehittämistä varten.

Tietojen luovutus

Pääsääntönä on, että emme luovuta tietojasi kolmannelle osapuolelle. Vain mikäli lainsäädäntö tai jokin erityinen viranomaisvelvoite edellyttää tietojen luovuttamista, saatamme luovuttaa tietoja yrityksemme ulkopuoliselle taholle.

Käytämme toiminnassamme palveluntarjoajia, jotka tuottaessaan heiltä ostamamme palvelua voivat käsitellä henkilötietojasi meidän puolestamme. Sen vuoksi edellytämme sopimuksissa palveluntarjoajien kanssa henkilötietojen tietosuojalainsäädännön mukaista käsittelyä kaikissa tilanteissa.

Käsitelläänkö tietoja kolmansissa maissa?

Yrityksemme ei luovuta tietoja kolmansiin maihin, mutta käyttämämme palveluntarjoajat ja heidän palvelutuotannossaan käyttämänsä laitteistot saattavat sijaita  EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Microsoft. Olemme varmistaneet, että näissä tilanteissa riittävä tietosuojan taso on turvattu EU:n laatimien mallisopimuslausekkeiden avulla. Käytämme verkkosivuillamme työkaluja, joiden palveluntarjoajat saattavat sijaita myös EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tällaisia palveluntarjoajia ovat esimerkiksi Google Analytics.

Miten suojaamme tietojasi?

Meillä on käytössämme erilaisia teknisiä ja menetelmiä ja suojakeinoja, joilla pyrimme varmistamaan riittävän tietoturvallisuuden. Henkilöstömme pääsy tietoihin perustuu käyttöoikeuksiin, jotka määräytyvät käsittelytarpeiden mukaisesti.

Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin ne ovat tarpeen toimintamme kannalta sekä lainsäädännöllisten velvoitteiden mukaisesti. Säilytysajat vaihtelevat käsiteltävän tiedon perusteella.

Sinun oikeutesi tietoihisi ja niiden käsittelyn osalta:

 1. Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada pääsy itseäsi koskeviin tallentamiimme tietoihin niiden tarkastamista varten sekä saada niistä jäljennös konekielisessä muodossa.

Voit lähettää kirjallisen tietojesi tarkastuspyynnön tai pyynnön saada jäljennös tiedoistasi tämän kappaleen lopussa mainittuun osoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon oikaisemista

Sinulla on oikeus vaatia itseäsi koskevan virheellisen tai puutteellisen tiedon oikaisua.

Voit lähettää kirjallisen tietojesi oikaisupyynnön tämän kappaleen lopussa mainittuun osoitteeseen.

 1. Oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä

Sinulla on oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä tietyissä lainsäädännön sallimissa tapauksissa.

Voit lähettää kirjallisen vastustusvaatimuksesi tämän kappaleen lopussa mainittuun osoitteeseen.

 1. Oikeus rajoittaa suoramarkkinointia

Sinulla on oikeus antaa suostumus tai kielto tietojesi käyttöön suoramarkkinointiin.

Voit lähettää kirjallisen suoramarkkinointikieltovaatimuksesi tämän kappaleen lopussa mainittuun osoitteeseen.

 1. Oikeus vaatia tiedon poistamista

Sinulla on oikeus vaatia tallentamiemme tietojesi poistamista lain sallimissa  rajoissa.

Voit lähettää kirjallisen tietojesi poistopyynnön tämän kappaleen lopussa mainittuun osoitteeseen.

 1. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle mikäli voit perustellusti osoittaa, että emme ole noudattaneet tietosuojalainsäädännön vaatimuksia tietojesi käsittelyssä.  

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojakäytäntöihimme liittyen tai haluat lähettää lainsäädäntöön pohjautuvien oikeuksiesi mukaisia kirjallisia pyyntöjä tai vaatimuksia, pyydämme sinua lähettämään ne osoitteella:

Pyydämme sinua ottamaan huomioon, että kaikki pyynnöt ja vaatimukset tulee lähettää kirjallisesti ja että niiden tulee olla perusteltuja sekä pohjautua voimassaolevaan lainsäädäntöön. Sinun on pystyttävä osoittamaan mihin säädökseen pyyntö tai vaatimus pohjautuu.

Lisäksi pyydämme ottamaan huomioon, että meillä on lainsäädännön mukaisesti oikeus laskuttaa kohtuulliseksi katsottavat kulut niistä suorittamistamme toimenpiteistä, jotka pyyntösi tai vaatimuksesi täytäntöönpano edellyttää.

På Svenska:

Sekretesspolicy

Vi ser till att din personliga information hanteras på lämpligt sätt, med respekt för din integritet. På den här sidan berättar vi mer om behandlingen av personuppgifter i vårt företag.

För vilka ändamål behandlar vi din personliga information?

I vår verksamhet behandlar vi personlig information för mycket olika ändamål. Nedan beskrivs de behov som uppstår i vår verksamhet för behandling av olika typer av personlig information.

Vi behandlar informationen i kundregistret i syfte att hantera och utveckla kundrelationen.

Vi behandlar information relaterad till tjänsteuppdrag för att behandla dem enligt gällande lag.

Vi behandlar information från intressenter, dvs. potentiella kunder och våra produktleverantörer, t.ex. för följande ändamål:

inhandling och återförsäljning av produkter relaterade till kundförhållandet, skicka nyhetsbrev, för information om vår verksamhet och annan marknadsföringskommunikation.

Vi behandlar besökardata på vår webbplats för att säkerställa vår webbplats funktionalitet och för utveckling av webbplatsen.

Vi säkerställer säkerheten i våra lokaler med olika övervakningssystem, till exempel kameraövervakning.

Utlämnande av information

Som en allmän regel kommer vi inte att lämna ut din information till någon tredje part. Endast om lagstiftningen eller en specifik skyldighet kräver utlämnande av information kan vi lämna ut informationen till en part utanför vårt företag.

Vi använder tjänsteleverantörer som, när de tillhandahåller tjänster vi inhandlar av dem, kan behandla din personliga information för våra räkning. Därför kräver vi i avtal med tjänsteleverantörer behandling av personuppgifter i enlighet med dataskyddslagen i alla situationer.

Behandlas uppgifterna i tredje länder?

Vårt företag utlämnar inte information till tredjeländer, men de tjänsteleverantörer vi använder och den utrustning de använder i deras tjänsteproduktion kan vara belägen utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Exempel på sådana leverantörer är Microsoft. Vi har säkerställt att en adekvat nivå av dataskydd i dessa situationer säkerställs med hjälp av modellavtalsklausuler som upprättats av EU. Vi använder verktyg på vår webbplats vars tjänsteleverantörer också kan vara belägna utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Exempel på sådana leverantörer är Google Analytics.

Hur skyddar vi din information?

Vi har en mängd olika tekniska metoder och säkerhetsåtgärder för att säkerställa adekvat datasäkerhet. Vår personals tillgång till informationen baseras på åtkomsträttigheter som bestäms utifrån behandlingsbehovet.

Hur länge behåller vi din information?

Informationen sparas så länge den är nödvändig för vår verksamhet och i enlighet med lagliga skyldigheter. Bevaringstiderna varierar beroende på vilken information som behandlas.

Dina rättigheter till dina uppgifter och dess behandling:

 1. Rätten till tillgång till information

Du har rätt att få tillgång till och erhålla en kopia av den information vi sparar om dig i maskinläsbar form.

Du kan skicka en skriftlig begäran om verifiering av din information eller en begäran om en kopia av din information till adressen som anges i slutet av detta avsnitt.

 1. Rätten att kräva rättelse av information

Du har rätt att begära rättelse av felaktig eller ofullständig information om dig själv.

Du kan skicka en skriftlig begäran om korrigering av din information till adressen som anges i slutet av detta avsnitt.

 1. Rätten att invända

Du har rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter i vissa fall tillåtna enligt lag.

Du kan skicka din skriftliga invändning till adressen som anges i slutet av detta avsnitt.

 1. Rätten att begränsa direktmarknadsföring

Du har rätt att samtycka till eller förbjuda användningen av din information för direktmarknadsföring.

Du kan skicka ditt skriftliga förbud mot direkt marknadsföring till adressen som anges i slutet av detta avsnitt.

 1. Rätten att begära radering av uppgifter

Du har rätt att begära att dina lagrade data raderas i den utsträckning som tillåts enligt lag.

Du kan skicka en skriftlig begäran om radering av din information till adressen som anges i slutet av detta avsnitt.

 1. Rätten att överklaga till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om du berättigat kan bevisa att vi inte har uppfyllt kraven i dataskyddslagstiftningen vid behandlingen av dina uppgifter.

Ytterligare information

Om du har några frågor angående vår integritetspolicy eller vill skicka skriftliga begäran eller anspråk i enlighet med dina lagliga rättigheter, skicka dem till:

Observera att alla begäran och anspråk måste göras skriftligen och måste vara motiverade och baserade på tillämplig lag. Du måste kunna ange vilken handling begäran eller anspråket bygger på.

Dessutom, observera att vi lagligen har rätt att debitera dig en rimlig avgift för alla åtgärder vi vidtar för att verkställa din begäran eller ditt anspråk.

In English:

Data Privacy Statement

We make sure that your personal information is handled appropriately, respecting your privacy. On this page, we will tell you more about the processing of personal data in our company.

For what purposes do we process your personal information?

In our business, we process personal information for very different purposes. The needs that arise in our business for the processing of various types of personal information are described below.

We process customer register information for the purpose of managing and developing the customer relationship.

We process information related to service orders for the purpose of processing them as required by applicable law.

We process the information of stakeholders, ie potential customers and our product suppliers, e.g. for the following purposes:

sourcing and reselling products relevant to customer relationships; sending newsletters, for information about our operations and other marketing communications.

We process visitor data on our website to ensure the functionality of our website and for the development of the website.

We ensure the security of our premises with various surveillance systems, such as camera surveillance.

Disclosure of information

As a general rule, we will not disclose your information to any third party. Only if legislation or a specific regulatory obligation requires the disclosure of information may we disclose the information to a party outside our company.

We use service providers who, when providing the service we purchase from them, may process your personal information on our behalf. Therefore, in agreements with service providers, we require the processing of personal data in accordance with data protection law in all situations.

Is the data processed in third countries?

Our company does not disclose information to third countries, but the service providers we use and the equipment they use in their service production may be located outside the EU or the European Economic Area. An example of such providers is Microsoft. We have ensured that an adequate level of data protection in these situations is ensured by means of directives drawn up by the EU. We use tools on our website whose service providers may also be located outside the EU or the European Economic Area. An example of such providers is Google Analytics.

How do we protect your information?

We have a variety of techniques, methods and safeguards in place to ensure adequate data security. The access of our personnel to the information is based on access rights determined according to the processing needs.

How long do we keep your information?

The information is retained for as long as it is necessary for our operations and in accordance with legal obligations. Retention times vary based on the information being processed.

Your rights to your information and its processing:

 1. The right of access to information

You have the right to access and receive a copy of the information we store about you in machine-readable form.

You may send a written request for verification of your information or a request for a copy of your information to the address listed at the end of this section.

 1. The right to demand the correction of information

You have the right to request the correction of incorrect or incomplete information about yourself.

You may send a written request for correction of your information to the address listed at the end of this section.

 1. The right to object

You have the right to object to the processing of your data in certain cases permitted by law.

You may send your written objection to the address listed at the end of this section.

 1. The right to restrict direct marketing

You have the right to consent or prohibit the use of your information for direct marketing.

You may send your written prohibition on direct marketing to the address listed at the end of this section.

 1. The right to request the deletion of data

You have the right to request the deletion of your stored data to the extent permitted by law.

You may send a written request for the deletion of your information to the address listed at the end of this section.

 1. The right to appeal to the supervisory authority

You have the right to file a complaint with the supervisory authority if you can prove by evidence that we have not complied with the requirements of data protection law in the processing of your data.

Additional information

If you have any questions regarding our privacy policy or would like to send written requests or claims in accordance with your legal rights, please send them to:

Please note that all requests and requests must be made in writing and must be justified and based on applicable law. You must be able to indicate on which act the request or claim is based.

In addition, please note that we are legally entitled to charge you a reasonable fee for any action we take to comply with your request or claim.